KÖZLEMÉNY ALAPTŐKE-LESZÁLLÍTÁSRÓL – Első közzététel

A Varinex Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-044707, adószám: 12765713-2-42, székhely: 1141 Budapest, Kőszeg utca 4.) a 2020. április 14-én tartott közgyűlésén elhatározta a társaság

alaptőkéjének leszállítását a saját részvények bevonásával.

A fentiek alapján Varinex Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság képviseletében a 2020. április 14-én meghozott közgyűlési határzatról a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és végelszámolásról szóló 2006.évi V. törvény 21/A.§ alapján a cégjegyzékben is közzétett honlapon (http://www.varinex.hu) – a cég honlapján való közzétételről szóló 50/2007.(XI.14) IRM rendelet előírásaival összhangban – 2020. április 24. napjával az alábbi alaptőke-leszállítási közleményt teszem közzé:

A határozathozatal napja: 2020. április 14. határozat száma: 66/2020.

A társaság törzstőkéje leszállítás előtt: 50.000.000- Ft azaz ötvenmillió forint.

A társaság törzstőkéje leszállítás után: 37.600.000.-Ft, azaz harminchétmillió-hatszázezer forint.

Az alaptőke leszállítás oka: tőkekivonás.

Az alaptőke leszállítás módja: a részvények darabszámának csökkentése

Az alaptőke leszállítás az A 000035-A 000158 sorszámú 100.000.-Ft névértékű nyomdai úton előállított törzsrészvények bevonásával történik.

A társaság hitelezői a 2013.évi V. törvény 3:313.§ (1) bekezdésben meghatározott jogaikkal a második közzétételtől számított harminc napos jogvesztő határidőn belül élhetnek, azaz a közlemény első közzétételt megelőzően keletkezett követeléseik erejéig biztosítékra tarthatnak igényt.

A társaság a biztosítékadást megtagadhatja, arra tekintettel, hogy

  • a hitelező már rendelkezik a tőkeleszállítással járó kockázattal arányos biztosítékkal,
  • a részvénytársaság alaptőke-leszállítás utáni pénzügyi, vagyoni helyzete miatt a biztosítékadás indokolatlan.

A társaság az ismert hitelezőknek jelen hirdetmény közzétételével egyidejűleg közvetlenül is küld értesítést.

Első közzététel.

Budapest, 2020. április 24.

Voloncs György Péter

az Igazgatóság tagja

Közlemény letöltése